Shrimp Teriyaki or Hibachi

£23.95

Grilled shrimp& vegetable w/ teriyaki sauce. Teriyaki or Hibachi